O

Możesz wsprzeć nas wpłatą

Zasady wpłat na komitety wyborcze jest ściśle uregulowana prawnie, stosuj się do poniższych zasad!

Instrukcja

Dane adresowe:
Komitet Wyborczy Koalicja Samorządowa OK Samorząd
ul. Szumin 6
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 781–206-56-77

Nr rachunku bankowego na który dokonujemy wpłat:
Santander Bank Polska SA
Nr konta : 86 1090 2806 0000 0001 5720 6343

Wpłat moga dokonywać wyłącznie osoby fizyczne, posiadajace obywatelstwo polskie!

Tytuł przelewu:
Dolnośląskie, sejmik, okręg XXX, IMIĘ I NAZWISKO kandydata którego chcemy wesprzeć.

Przykładowo:
Dolnośląskie, sejmik, okręg 4, Marcelina Świątek

Wpłaty na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać wyłącznie PRZELEWEM z konta bankowego osoby fizycznej z obywatelstwem polskim zamieszkałej w Polsce i mającej zawartą umowę z bankiem polskim w walucie polskiej;
Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku oraz w urzędach pocztowych.


Zabrania się:
a. dokonywania wpłat z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej lub jakichkolwiek innych
podmiotów gospodarczych i jednostek ,,non profit’’ lub związanych z działalnością wolnych zawodów; b. dokonywania wpłat z zagranicznych kont;
c. płatności za pośrednictwem euroczeków;
d. wpłacania środków pochodzących z działalności przestępczej określonej w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).
8) Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym (np. darowizn rzeczowych, darmowych usług), z wyjątkiem:

a. nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;

b. pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne

c. wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne;

d. nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
 Art. 132 § 5 KW.

Inne usługi mogą być świadczone na rzecz komitetu wyborczego tylko odpłatnie.

9) Wpłaty jednorazowe powyżej 4 242 zł w ciągu 7 dni będą publikowane na stronach Komitetu Wyborczego : kwota + imię + nazwisko + miejscowość;

10) Łączna kwota wpłaty od jednej osoby fizycznej na Komitet Wyborczy nie może przekroczyć 63 630 zł